alg. voorwaarden

Offerte

Vooraf worden individuele, duidelijke en bindende prijsafspraken gemaakt. Deze zullen in de offerte verwerkt worden. In de offerte kan overeengekomen worden welke specifieke databestand(en) de opdrachtgever terug wil zien. Opdrachtgever accepteert wel dat mogelijk niet alle data terug is te halen is. Onderzoek (diagnose) is op basis van No Cure No Pay. Deze werkzaamheden zullen dus niet in rekening gebracht worden tenzij anders vermeld of overeengekomen. Recovery kosten dienen voordat recovery plaatsvindt betaald te worden.
Onze offerte is vrijblijvend, echter met een termijn voor aanvaarding van 1 maand. Na deze periode kan het zijn dat enige kosten hoger uitvallen.

Levertijd

Voor het terug halen van data streven we naar een verwerkingstijd van maximaal 15 dagen maar dit is onder voorbehoud van vakanties, extreme drukte of overmacht. Indien, in geval van overmacht, deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Incasso

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Transport

U kunt uw te onderzoeken gegevensdrager(s) bij ons langsbrengen en/of ophalen. Dit geschiedt enkel op afspraak.
Het verzenden (ook retour) van gegevensdragers geschiedt op kosten van de opdrachtgever en is altijd voor uw eigen risico.

Aansprakelijkheid

i-Tac gaat zeer zorgvuldig om met het oorspronkelijke materiaal. i-Tac accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt. Schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden. Schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan i-Tac voorgeschreven toeleveranciers is ook uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van i-Tac wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, (gevolg) schade hiervan door welke aard dan ook. Hieronder valt ook geheel of gedeeltelijke schade met betrekking tot data verlies van de oorspronkelijke gegevensdrager. Opdrachtgever dient tekortkomingen schriftelijk binnen 1 maand na facturering te melden bij i-Tac. Hierna vervalt iedere aansprakelijkheid. Iedere eventuele aansprakelijkheid c.q. de hoogte van de vergoeding voor de schade is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de daarmee samenhangende opdracht.

februari 2017 | Rechten & Plichten i-Tac data recovery

Werkzaamheden

i-Tac zal naar goed inzicht en beste vermogen omgaan met aangeleverde gegevensdrager(s) en alle werkzaamheden vakbekwaam uitvoeren. i-Tac heeft het recht deze werkzaamheden, indien noodzakelijk, door derden te laten uitvoeren. i-Tac accepteert geen enkele aansprakelijk voor schade, vermissing van welke aard of omstandigheden dan ook, welke het gevolg zijn tijdens het verzenden (ook retour) naar derden of de feitelijke werkzaamheden welke door derden worden uitgevoerd en waarop i-Tac geen invloed op heeft.

Betaling

De overdracht vindt plaats wanneer wij het totaalbedrag ontvangen hebben, hetzij contant, of anders op IBAN NL60 INGB 0001 0743 79 ten name van E. Taconis. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen. Al onze prijzen zijn incl. BTW en officiële factuur met BTW.
De consument is verplicht de geleverde dienst af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Betaling per creditcard is niet mogelijk. De gerecoverde databestanden zullen toegestuurd worden wanneer de volledige betaling door i-Tac ontvangen is.

Eigendomsvoorbehoud

i-Tac blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak totdat het totaalbedrag volledig is voldaan. i-Tac data recovery bewaart ter onderzoek aangeboden goederen maximaal 3 maanden. Hierna vervallen de eigendomsrechten en heeft opdrachtgever automatisch afstand gedaan zonder recht op vergoeding.

Afwikkeling van geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement van het NAI. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Afwijkende voorwaarden

i-Tac behoudt zich het recht afwijkingen of wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen of wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (in de offerte) zijn overeengekomen.

Omgaan met vertrouwelijke data

i-Tac gaat te allen tijde vertrouwelijk om met aangeleverde data en zal deze data enkel aan derden verstrekken indien daar een wettelijk plicht voor is.

Overig

i-Tac mag voor promotiedoeleinden gebruik maken van referenties van eerder geleverde diensten tenzij dit anders is overeengekomen.
Data bestanden welke terug gehaald zijn blijven, vanaf de overdracht, 10 werkdagen ter beschikking van de klant op de server staan bij i-Tac data recovery. Het kan zijn dat data bestanden die terug gehaald zijn niet meer in de oorspronkelijke bestands structuur staan en niet meer de oorspronkelijke naam hebben. Deze algemene voorwaarden zijn tevens ter inzage op de website: www.i-tac.nl.